Výzkumný ústav vodohospodářství TGM

Stavba: Výzkumný ústav vodohospodářský, TGM

Architekt: Ing. Arch. Jaroslav Malina
Investor: VUV TGM
Místo: Podbabská 2582/30, Praha 6
Stupeň PD: STUDIE
Datum: 02/2022

Popis stavby:

Předmětem projektu je stávající šestipodlažní administrativní budova – C, která je součástí komplexu Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v Praze 6 – Podbaba. Budova je konstrukčně řešená jako skeletový železobetonový systém s vnitřními vyzdívkami. Obvodové stěny jsou taktéž zděné. Stropní konstrukce železobetonové.
Řešená část se nachází v severní části půdorysu 5.NP. Jedná se o vnitřní prostory přístupné z centrálního schodiště a výtahu. Stávající prostory se dělí do dvou skupin. První část slouží jako kinosál včetně navazujících provozů šatny, skladu nábytku, zvukařské komory a pódia. Druhá část slouží jako kanceláře. V 5NP se dále nachází kuchyňka a hygienické zázemí skládající se s pánských, dámských toalet a úklidové komory – rekonstrukce těchto prostor je předmětem samostatného projektu. Hygienické zázemí je dimenzováno dle ČSN 73 5305 pro max. 50 žen a max. 50 mužů.
Záměrem Investora je rekonstrukce kinosálu a nevyužívaných kancelářských prostor do podoby nového kongresového centra pro účely VUV TGM. Prostory by měli být representativní, určené pro společenské akce, konference, zasedání, informační hub pro veřejnost a další. Výhledová kapacita jedné akce, či více menších, je max. 80 osob. Maximální kapacita konference (sezení s konferenčními stolky) bude 50 osob, maximální kapacita sálu pro přednášky bude 70 osob. Součástí náplně bude business posezení a také prostor pro rauty a neformální setkávání. Řešení prostor by mělo nabízet různá využití dle kapacity a charakteru jednotlivých akcí.

Description:

The subject of the project is the existing six-story administrative building – C, which is part of the complex of the Water Management Research Institute TGM in Prague 6 – Podbaba. The building is structurally designed as a skeleton reinforced concrete system with internal linings. The perimeter walls are also made of brick. Reinforced concrete ceiling structure.
The solved part is located in the northern part of the floor plan of the 5th floor. These are internal spaces accessible from the central staircase and elevator. The existing premises are divided into two groups. The first part serves as a cinema hall, including the subsequent operations of a dressing room, a furniture store, a sound chamber and a stage. The second part serves as offices. On the 5th floor there is also a kitchen and sanitary facilities consisting of men’s and women’s toilets and a cleaning chamber – the reconstruction of these spaces is the subject of a separate project. The hygienic facilities are dimensioned according to ČSN 73 5305 for a maximum of 50 women and a maximum of 50 men.
The Investor’s intention is to reconstruct the cinema hall and unused office space into a new congress center for the purposes of VUV TGM. The spaces should be representative, intended for social events, conferences, meetings, information hubs for the public and others. The viewing capacity of one event, or several smaller ones, is a maximum of 80 people. The maximum capacity of the conference (seats with conference tables) will be 50 people, the maximum capacity of the lecture hall will be 70 people. The interior will include business seating as well as space for banquets and informal meetings. The space solution should offer different uses according to the capacity and nature of individual events.

Hide Content