Fasáda Radlická

Stavba: Hotelová škola Radlická, P5 – zateplení fasády

Investor: MHMP – ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE
Místo: Radlická 591/115, 158 00 Praha 5
Stupeň PD: STU, DSP, DPS
Datum: 11/2020

Popis stavby:

Předmětem projektu je zateplení a drobné stavební úpravy jednoho pavilonu areálu Hotelové školy při ulici Radlická v Praze 5. Navrhované úpravy vychází z architektonického řešení původní stavby. Obě části pavilonu byly postaveny ve shodné koncepci jako robustní kostky (hrubá šedivá omítka) s pásovými okny na východní a západní fasádě, které jsou vyzdviženy nad sloupoví přízemí. Přízemí je barevně odlišeno a tvoří ustoupený sokl stavby.
Polovina objektu byla v minulosti zateplena a obložena Cetris deskami. Řešený projekt řeší pouze nezateplenou část. V rámci projektu budou barevně upraveny Cetris obklady pro sjednocení vzhledu.

Description:

The subject of the project is thermal insulation and minor construction modifications of one pavilion of the Hotel School complex at Radlická Street in Prague 5. The proposed modifications are based on the architectural solution of the original building. Both parts of the pavilion were built in the same concept as robust cubes (rough gray plaster) with sash windows on the east and west facades, which are raised above the columned ground floor. The ground floor is color-coded and forms a recessed plinth of the building.
In the past, half of the building was insulated and lined with Cetris boards. The solved project solves only the uninsulated part. As part of the project, Cetris tiles will be colored to unify the look.

Hide Content