Fasáda Resslova

Stavba: REKONSTRUKCE FASÁDY OBCHODNÍ AKADEMIE

Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Místo: Resslova, Václavská, Jenštejnská, Praha 2
Stupeň PD: DSP, DPS, REALIZACE
Datum: 10/2017

Popis stavby:

Předmětem projektu je rekonstrukce fasád a nové řešení dvora.
Fasády objektu ve špatném stavu byly otlučeny, zbaveny staré odpadající omítky a nově provedeny dle původní profilace. Fasády byla nově opatřena nátěrem dle původních vrstev fasády a ve vzájemné spolupráci se zástupci NPÚ.
Klempířské prvky na fasádě byly kompletně vyměněny za nové. Profilace a umístění bylo provedeno dle původního stavu. Prvky na fasádě, jako jsou pamětní desky a nosiče pro vlajky, byly odstraněny, očištěny, repasovány a zpět osazeny na své původní místo.

Description:

The subject of the project is the reconstruction of the facades and the new solution of the yard.
Facades of the building in poor condition were battered, stripped of old plaster and newly made according to the original profile. The facades were newly painted with the original facade layers and in cooperation with National Heritage Institute representatives.
Plumbing elements on the facade were completely replaced with new ones. Profiling and placement were performed according to the original condition. Elements on the facade, such as commemorative plaques and flag carriers, have been removed, cleaned, remanufactured and refitted in their original location.

Hide Content