Parcelace Svojetice

Stavba: Parcelace, Svojetice

Investor: CITY GROUP s.r.o.
Místo: Svojetice, pozemky 162/1, 164/39
Stupeň PD: DUR, DSP
Datum: 06/2020

Popis stavby:

Předmětem projektu je nová parcelace, nová pozemní komunikace zpřístupňující nové parcely, veřejné řady vodovodu a kanalizace, přípojky vodovodu a kanalizace pro nové parcely, nový rozvod NN pro zajištění nových parcel, rozvod veřejného osvětlení a bezdrátový rozhlas. Jedná se o výstavbu nových stavebních objektů navázaných na stávající strukturu obce.
Celková plocha řešeného území dle KN je 13429 m2
Navrhované zpevněné plochy (nové komunikace) zaujímají plochu cca 860 m2. Navrhované stavební parcely tvoří plochu celkem 11387 m2. Ostatní plochu tvoří zeleň veřejných prostranství.
Navrhovaný počet stavebních parcel je celkem 10. Velikost jednotlivých parcel je
805 m2 – 1768 m2. Všechny parcely jsou napojeny na rozvody vodovodu, splaš. kanalizace a rozvodu NN.

Description:

The subject of the project is making a new layout of parcels, new roads making aces to them, public water supply and sewerage connections for new plots, new LV distribution for new plots. Public lightning distribution and wireless radio. New made buildings will be connected to the existing structure of the village
The total area of the solved area according to CN is 13 492 m2
The proposed paved areas (new roads) occupy an area of approx. 860 m2. The proposed building plots form a total area of 11 387m2. The rest od the area consists of greenery of public spaces.
The proposed number of building plots is a total of 10. The size of individual plots is 805 m2-1 768 m2. All plots are connected to water mains, sewerage and LV distribution.

Hide Content