Generel parkoviště – Konopiště

Stavba: GENEREL PARKOVIŠTĚ – KONOPIŠTĚ

Investor: –
Místo: NKP Konopiště, Benešov
Stupeň PD: Územní studie
Datum: 12/2018

Popis stavby:

Předmětem projektu je stávající území parkoviště a jeho okolí, které tvoří zázemí Národní kulturní památce Konopiště. Velká asfaltová plocha byla provedena na místě původního rybníka, ovocné a lesní školky. Provedena byla v 80. letech 20. století jako svévolně vytvořené zázemí pro rostoucí turistický ruch. Parkoviště bylo necitlivě zasazeno do krajinářsky hodnotného území, které je srovnatelné například s Lednicko-Valtickým areálem.
Zpracovaná studie má za ambice napravit tento zásah a kultivovat ho do esteticky a provozně vyhovujícího stavu. Místo je nutným zázemím zámku, související s turistickým ruchem a životem v 21. století, avšak nemusí být nutně místem nepříjemným.
Navrhujeme celkové organizování prostoru, které pomáhá orientaci návštěvníků, řidičů i správců. Zachováváme počet parkovacích míst, ale doplňujeme desítky stromů a nezpevněné plochy, které parkoviště přemění do příjemného prostředí. Obytnost zvyšují i okolní plochy s jasně navrženým účelem. Jednotlivé plochy si tak nekonkurují, ale doplňují se do jednoho fungujícího celku. Centrální plochou je prostranství tržiště, které funguje při běžném provozu jako náměstí a při větších akcích možno využít jako parkoviště. Celé území tím dostává řád a reprezentativnost. Součástí jsou i úpravy břehů potoka, pobytových luk, kultivovaných dětských hřišť, sjednocení reklamy a další…
Celé území je řešeno v kvalitních přírodních materiálech (kámen, pískový mlat, trávník), které odpovídají významu lokality i frekvenci užívání. Asfalt zůstává pouze na primárně pojížděných komunikacích parkoviště a příjezdových cest. Celé území je doplněno o vrstvu mobiliáře, prvky pro děti a nový informační systém.
Dokument má za ambici zažehnout diskuzi nad dnešní neuspokojivou situací v místě, v kterém je velké množství aktérů s často protichůdnými názory. Cílem je nalézt společné mantinely pro rozvoj území, jeho kultivaci a změnu na turisticky atraktivní a ekonomicky fungující celek. Vidina lepších zítřků pramení ve společném negativním hodnocení současného stavu.

Description:

The subject of the project is the area of the parking area, which is used as the background of the National Cultural Monument – Castle Konopiště. The large asphalt area was created on the site of the original pond, fruit and forest nursery. It was realize in the 1980s as a new background for growing tourism. The car park was insensibly set in a landscaped area that is comparable to the Lednice-Valtice area.
The study has the ambition to correct this intervention and cultivate it in an aesthetically and operationally satisfactory condition. The place is a necessary background for the castle, related to tourism and life in the 21st century, but not necessarily a place unpleasant.
We propose an overall organization of space that helps the orientation of visitors, drivers and administrators. We keep the number of parking spaces, but we add dozens of trees and unpaved areas that turn the parking lot into a pleasant environment. The surrounding areas we also designe. Thus, the individual areas do not compete, but they complement one functioning whole. The central area is the market place, which operates as a square during normal operation and can be used as a parking lot for larger events. This gives the whole territory order and representativ look. Project also includes modifications of the banks of the creek, green area, cultivated playgrounds, unification of advertising and more…
The whole area is solved in quality natural materials (stone, sand, lawn), which correspond to the importance of the locality and the frequency of use. Asphalt remains only on the primar taxiway roads and driveways. The whole area is completed with a layer of street furniture, elements for children and a new information system.
The documentary has the ambition to spark a debate over today’s unsatisfactory situation in a place where there are many actors with often contradictory views. The aim is to find common boundaries for the development of the territory and change into an attractive and economically functioning whole. The vision of better tomorrow stems from a common negative assessment of the current state.

Hide Content