Rekrutační centrum AČR

Stavba: ÚVN – REKRUTAČNÍ CENTRUM ARMÁDY ČR

Investor: Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Místo: Vojenská fakultní nemocnice Praha – Střešovice
Stupeň PD: STUDIE, DSP, DPS
Datum: 01/2019

Popis stavby:

Stávající objekt je srostlicí tří objektů různého využití. Jedná se o bývalý rodinný dům správce, garáže a trafostanici. Objekt je podlouhlého a velmi členitého tvaru.
Navrhované řešení vychází z koncepce objekt co nejvíce sjednotit a dát mu jednotnou a srozumitelnou formu. Architektonické řešení sleduje klidné a neokázalé řešení okolních pavilónů v areálu. Objekt RD a garáží je navržen nastavět o jedno podlaží s plochou střechou. Atika tak bude srovnána do jedné úrovně. Fasády objektu jsou navrženy nově s kontaktním zateplením, budou provedeny z fasádní stěrkové omítky jednotné barvy. Budou vyměněny i veškeré výplně otvorů, které jsou srovnané dle nových dispozic a využití objektu.
Výrazným architektonickým prvkem je zvýraznění hlavních vstupů do objektu rozdílným barevným a materiálovým řešením fasád. Bude využito předsazeného pláště z tahokovu v barevném provedení v modré syté barvě. Návštěvník přicházející k objektu se snadno zorientuje hned při příchodu.
Vnitřní dispozice jsou nově upraveny pro účely rekrutačního centra pro příjem nových zájemců do řad armády české republiky. Součástí přijímacího řízení jsou psychické i fyzické testy. K tomuto účelu jsou vnitřní prostory řešeny jako tělocvična, šatny, pohovorové místnosti, čekárny, kanceláře pro zpracování kartotéky a další. Část objektu slouží jako ordinace pro vyšetřující lékaře.

Description:

The existing object is a hub of three objects of various uses. It is a former family house manager, garage and transformer station. The object is elongated and very rugged.
The proposed solution is based on the concept of unifying the object as much as possible and giving it a uniform and comprehensible form. The architectural design follows the quiet and unpretentious solution of the surrounding pavilions in the area. The house and garage are designed to be set on one floor with a flat roof. The attic will be levelled. Facades of the building are newly designed with contact Insulation. They will be made of facade levelling plaster of uniform colour. All fillings of the openings will be replaced, which are adjusted according to the new layout and use of the building.
A distinctive architectural element is the highlighting of the main entrances to the building by different colour and material facade solutions. An expanded mesh in a colour-rich blue colour will be used. The visitor coming to the property have no trouble orienting when they arrive.
The internal layouts are newly adapted for the purposes of the recruiting centre for recruiting new applicants to join the army of Czech Republic. The admission procedure includes both mental and physical tests. For this purpose, the interior spaces are designed as a gym, dressing rooms, interview rooms, waiting rooms, filing offices, and more. Part of the building serves as a doctor’s office.

Hide Content