Fasáda Pštrossova

Stavba: REKONSTRUKCE FASÁDY PŠTROSSOVA

Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Místo: Pštrossova 15, Praha 1
Stupeň PD: DSP, DPS, REALIZACE
Datum: 05/2016

Popis stavby:

Předmětem projektu je rekonstrukce fasád, výměna oken a nové řešení dvora.
Fasády objektu ve špatném stavu byly otlučeny, zbaveny staré odpadající omítky a nově provedeny dle původní profilace. Fasády byla nově opatřena nátěrem dle původních vrstev fasády a ve vzájemné spolupráci se zástupci NPÚ.
Všechna okna na fasádách objektu byla vyměněna za nová, dřevěná. Důraz byl kladen na dodržení původní profilace oken zdokumentované výkresovou částí dokumentace. Špaletová okna byla nahrazena novými špaletovými okny s izolačním dvojsklem ve vnějších okenních křídlech. Spolu s výměnou oken byly osazeny nové vnitřní i vnější parapety. Hlavní vstupní dveře byly repasovány a znovu osazeny.
Klempířské prvky na fasádě byly kompletně vyměněny za nové. Profilace a umístění bylo provedeno dle původního stavu. Prvky na fasádě, jako jsou pamětní desky a nosiče pro vlajky, byly odstraněny, očištěny, repasovány a zpět osazeny na své původní místo.

Description:

The subject of the project is the reconstruction of facades, replacement of windows and a new solution of the yard.
Facades of the building in poor condition were battered, stripped of old plaster and newly made according to the original profile. The facades were newly painted with the original facade layers and in cooperation with the National Heritage Institute representatives.
All windows on the facade of the building were replaced with new, wooden ones. Emphasis was placed on keeping the original window profile documented by the drawing documentation. The lining windows were replaced with new lining windows with double glazing in the outer window wings. New interior and exterior window sills were fitted with the replacement of the windows. The main entrance door was remanufactured and refitted.
Plumbing elements on the facade were completely replaced with new ones. Profiling and placement were performed according to the original condition. Elements on the facade, such as commemorative plaques and flag carriers, have been removed, cleaned, remanufactured and refitted in their original location.

Hide Content