DM Lovosická

Stavba: SPOLEČENSKÉ CENTRUM DM LOVOSICKÁ

Investor: Hlavní město Praha
Místo: DM Lovosická 42, Praha 9
Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS, REALIZACE
Datum: 08/2018

Popis stavby:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající stavby.
Stávající stavba je jednopodlažní objekt bez podsklepení. Objekt má členitý půdorys
s přímými a oblými částmi vnějšího obrysu.
Nové řešení nemění půdorysný tvar domu. Nově je provedená celá střešní konstrukce.
V části nad hlavním sálem je proveden prosvětlující shed dle stávajícího řešení. Vnitřní dispozice je přeřešena dle nových požadavků. Okenní otvory v obvodovém plášti jsou vybourány a zazděny pro sjednocení vnějšího vzhledu objektu.
Nově objekt provozuje Domov mládeže, s kterým je také nově dispozičně provázán.
Navrhované prostory slouží pro volnočasové aktivity ubytovaných studentů v Domově mládeže. Budou se zde konat zájmové kroužky tělocviku, pracovních činností či kulturní akce.

Description:

The subject of the project is building modifications to the existing building. The existing one storey building is without a basement. The building floorplan is not just perpendicular but it has also rounded parts. The new solution does not change the floorplan of the house. The entire roof structure is newly made. There is a translucent shed made (according to the existing solution) above the main hall. The interior layout is resolved according to new requirements. The Existing windows are demolished and newly walled up to unify the external look of the building. The new building is operated by the DM Lovosická, which it is also newly connected. The proposed spaces are used for leisure activities for students accommodated in the DM. There are hobby groups of physical education, work activities or cultural events happening.

Hide Content