Hrobka Olšany

Stavba: Hrobka Olšanské hřbitovy

Investor: Soukromý investor
Místo: Olšanské hřbitovy, Vinohradská 1835/153, 130 00 Praha 3
Stupeň PD: DSP, REALIZACE
Datum: 09/2019

Popis stavby:

Předmětem projektu bylo zpracování projektové dokumentace pro účely získání povolení pro přestavbu stávající hrobky na Olšanských hřbitovech. Podkladem byla architektonická studie odrážející požadavky klienta. Stávající hrobka byla navržena ke kompletnímu rozebrání shora. Konstrukce zastropení hrobky byla provedena nově jako železobetonová deska. Tvarosloví zákrytu hrobky a náhrobního kamene byly provedeny dle návrhu architektonické studie. Po získání povolení správy hřbitovů byla následně zpracována podrobná dokumentace kladení žulových obkladových desek a náhrobního kamene. Při realizaci byla zapotřebí úzká spolupráce s uměleckým kameníkem pro zajištění požadované kvality díla.
Hrobka je svým tvaroslovím řešena jako trojdílná, kdy středový díl je proveden jako vstupní se schodištěm a hlavním kusem náhrobního kamene. Ten je pojednán dominantním tesaným křížem a citátem. Ve střední části se rovněž nachází vstup do hrobky krytý zákrytovou žulovou deskou. Boční pole jsou věnována vzpomínkám, kdy je náhrobní kámen koncipován jako osově otevřená kniha se jmény a základními informacemi o zemřelých.

Description:

The assignment was to create a documentation for the purpose of permit for the reconstruction of the existing tomb in Olšany cemetery. The basis was an architectural study reflecting the client´s requirements. Construction of the tomb ceiling was newly made from reinforced concrete slab. Covering and the tombstone was designed from the granite stone according to the design from the architectural study.
The tomb is designed as a three-part. The central part consists of the front stairs, entrance to the tomb and the main part of the tombstone, where is a dominant cross and quote. The side fields are dedicated to memories. The tombstone is designed as an opened book, where the side parts are filled with the names and basic information about the deceased.

Hide Content