Fasáda SPŠ V Úžlabině

Stavba: ZATEPLENÍ FASÁDY A VENKOVNÍ ÚPRAVY

Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Místo: SPŠ Elektrotechnická, V úžlabině, Praha 10
Stupeň PD: DSP, DPS, REALIZACE
Datum: 10/2016

Popis stavby:

Předmětem projektu je rekonstrukce fasád, výměna oken, oprava ploché střechy a nové řešení zpevněných ploch v okolí školy.
Fasády objektu byly nově zatepleny a byla provedená profilace vycházející z monumentální architektonické formy objektu. Zvýrazněné jsou šambrány a parapetní římsy oken stejně tak jako kordonová a korunní římsa. Předmětem projektu byla i obnova zpevněných ploch v okolí školy a také centrální vstupní schodiště.

Description:

The subject of the project is the reconstruction of facades, replacement of windows, reconstruction of room and a new solution of the external area around school.
Facades of the building were newly insulated. It was made new profiling based on the monumental architectural form of whole building. Chambrants and window sills are highlighted. Cordon and cornice ledge as well. The project also included the restoration of paved areas around the school and the external central entrance staircase.

Hide Content