Architektonická soutěž – MŠ Jeseniova

Stavba: Architektonická soutěž – MŠ Jeseniova

Architekt: Ing. arch. Anna Koukolová, Ing. arch. Jaroslav Malina
Investor: Praha 3
Místo: Jeseniova, Praha 3 – Žižkov
Stupeň PD: ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
Datum: 08/2021

Popis stavby:

Řešené území se nachází na pomezí blokové a volnější solitérní zástavby. Pozemek je na nároží ulic Jeseniova – Ambrožova. Uliční linie jsou definovány řadou stávajících stromů.
Východiskem návrhu je podlouhlý půdorys v severní části parcely. Dům umisťujeme při ulici Jeseniova, v druhém plánu za řadou vzrostlých stromů. Veřejný chodník bude rozšířen až k budově školky a vytvoří velkorysou nástupní plochu. Objekt svojí polohou odděluje veřejnou ulici od soukromé školní zahrady v jižní části.
Navrhujeme dvoupodlažní dům s členitým řešením fasád, přibližující se lidskému, resp. dětskému měřítku. Přízemí je řešeno jako pevná podnož odkazující na důležitost veřejné stavby. Patro je ustoupené, řešené jako dřevěná nástavba odlehčující celkovou hmotu domu.
Návrh dává vzniknout školce, otevřené napříč učebnami a společnou pobytovou chodbou. Konstrukce tvoří univerzální základ, doplněný vestavěným nábytkem přibližující se dětskému měřítku a vytvářející prostory pro výchovu a hru dětí.

Description:

The area is located on the border of block and looser solitary buildings. The land is on the corner of Jeseniova – Ambrožova streets. Street lines are defined by a number of existing trees.
The starting point of the design is an elongated floor plan in the northern part of the plot. We place the house at Jeseniova Street, in the second plan behind a row of mature trees. The public sidewalk will extend to the kindergarten building and create a generous boarding area. The location of the building separates the public street from the private school garden in the southern part.
We are designing a two-storey house with a divided solution of facades, approaching the human, resp. on a children’s scale. The ground floor is designed as a solid base pointing to the importance of public construction. The floor designed as a wooden structure.
The interior of the kindergarten is open across classrooms and a common residential corridor. The construction forms a universal basis, complemented by built-in furniture approaching the children’s scale and creating spaces for the education and play of children.

Hide Content