Prodejna zmrzliny

Stavba: PRODEJNA ZMRZLINY

Investor: –
Místo: Nároží ulic Pražská a Nová pražská, Benešov
Stupeň PD: STUDIE, DUR
Datum: 04/2019

Popis stavby:

Předmětem návrhu je úprava zpevněných ploch při stávajícím obchodním objektu v centru města Benešov. Východiskem návrhu je vyčištění stávajícího prostoru od pohledových a komunikačních bariér a otevření nádvoří do veřejného prostoru křižovatky. Na nároží je navržen solitérní svébytný objekt zmrzlinárny, který svým umístěním vymezuje nádvoří a tvoří pevný hraniční kámen pro stavební frontu při ulicích Pražská a Nová pražská.
Vyčištěný prostor nádvoří bude zapojen do struktury veřejných ploch a bude tvořit přirozený klidový záliv s možností posezení a občerstvení. Pobytový charakter doplňuje navržené dětské hřiště a dále umělecká výzdoba. Navržený prostor má ambici se stát venkovní galerií. Ústřední stálou sochu, dávající prostoru jednoznačnou identitu, bude doplňovat několik exteriérových měnících se exponátů. Na místě budou pořádané studentské, tématické či jiné venkovní výstavy zapojené přímo do veřejného prostoru.
Drobná provozovna zmrzlinárny je navržena jako nárožní kostka s celoročním využitím. Vzhledem k umístění v exponovaném městském prostředí je navržena s dvojí obálkou. Ta chrání objekt před vandalismem a zároveň dává objektu jedinečný abstraktní charakter. Vnější obálka je navržena z tahokovu, vnitřní obálka z izolačního dvojskla. Kombinace průhledného a poloprůhledného pláště vhodně kombinuje potřebu volného výhledu zevnitř-ven a zároveň dostatečného stínění a ochránění objektu. Objekt je navržen jako kostka s rozměry 5x5x5m. Vnitřní vybavení je uspořádáno do dvou polovin, jedna jako zázemí provozu s dvojicí souběžných barů, druhá jako pobytová plocha s možností skromného vnitřního posezení. Většina kapacity posezení je uvažovaná vně objektu řešena lehkými mobilními židlemi a stolky.
Dětské hřiště je navržené v prostoru výškového terénního rozdílu při jižní fasádě objektu. Prostor je vymodelován pobytovými schody tvořící přirozenou prolejzačku a dále širokou nerezovou skluzavkou, která tvoří ústřední herní prvek. Prostor bude dále doplněn o vyboulené podlahy, nerezové hrazdy, tyče a další jednoduché herní prvky.

Description:

The subject of the proposal is the modification of paved areas with the existing commercial building in the centre of Benešov. The starting point of the proposal is to clean up the existing space from the visual and communication barriers and open the courtyard to the public space of the junction. On the corner there is a solitary, unique ice-cream building, which defines the courtyard and forms a solid boundary stone for the building front at Pražská and Nová pražská streets.
The cleaned courtyard area will be integrated into the public space structure and will form a natural calm bay with seating and refreshments. Residential character is complemented by a designed children’s playground and artistic decoration.
The proposed space has the ambition to become an outdoor gallery. The central permanent statue, giving the space a unique identity, will be complemented by several exterior changing exhibits. There will be on-site student, thematic or other outdoor exhibitions connected directly to the public space.
A small ice cream shop is designed as a corner cube with year-round use. Due to its location in the exposed urban environment it is designed with a double envelope. It protects the object from vandalism while giving the object a unique abstract character. The outer envelope is made of expanded mesh, on the other hand the inner envelope of insulating double glazing. The combination of a transparent and semi-transparent sheath suitably combines the need for a free view from the inside to the outside while providing adequate shielding and object protection. The object is designed as a 5x5x5m cube. Interior furnishings are arranged in two halves. One as a base of operation with two parallel bars and the other one as a living area with a modest indoor seating. Most of the seating capacity is considered outside the building with lightweight mobile chairs and tables.
The children’s playground is designed in the height of the terrain difference at the southern facade of the building. The space is modelled by residential stairs forming a natural climbing frame and a wide stainless steel slide that forms the central entertainment element. The space will be complemented by bulging floors, stainless steel bars, bars and other simple gaming elements.

Hide Content