RD Radotín

Stavba: Rodinný dům

Investor: Mga. Tereza Velíková Ph.D
Místo: Pod Klapicí 95/2, 153 00 Praha 5 – Radotín
Stupeň PD: STUDIE, DUR, DSP, DPS, REALIZACE
Datum: 06/2020

Popis stavby:

Předmětem návrhu je stávající rodinný domek vesnického charakteru. Návrh následuje toto estetické řešení s přidanou hodnotou v provedení soudobého čistého detailu dílčích částí. Rekonstrukce je prováděna s citlivostí ke stávajícím prvkům stavby (dveře, okna, topení, apod.), které jsou znovu použity do nových pozic dle navržených dispozic. Díky tomu je stavba v čistém soudobém provedení, a zároveň zachovává odkaz na její 100letou historii.
Stavba je oproti stávajícímu řešení navržena s navýšenou nadezdívkou cca o 90 cm a v prostoru krovu je navržené obytné podkroví. Pro lepší prosvětlení podkrovních prostor je navržen vikýř směrem do zahrady.
Fasády objektu jsou navržené jako jednoduché hladké, omítané, bílé barvy. Okenní otvory byly svými poměry vyváženy a umístěny do plochy fasády. Směrem do ulice dům působí anonymnějším dojmem, směrem do zahrady se více otevírá. Výplně otvorů jsou navržená jako dřevěná okna v tyrkysovo-zelené barvě.

Description:

The subject of the project is an existing family house of a village character. The design respects this aesthetic solution with added value in the rendition of contemporady pure detail of each parts. The reconstruction is made with sensitivity to the existing elements of the building (doors, windows, heating, etc.), which are again used in new positions according to the designed layouts. Thanks to that, the building is in purely contemporary design and also preserves a reference to its 100 – year history
Compared to the existing solution, the building is designed with an increased moulding by aprrox.90 cm and a residential attic is designed in the truss space. For better illumination in the attic, there is a new dormer. The facades of the building are designed as simple smooth, plastered, white colours. The window openings were balanced by their proportions and place in the area of the facade. The house has a more anonymous impression towards to the street and towards to the garden, it´s more open. The fillings of the openings are designed as a wooden windows in turquoise green.

Hide Content