Protialkoholní záchytná stanice

Stavba: PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE

Investor: Městská poliklinika Praha
Místo: Nemocnice na Bulovce
Stupeň PD: STUDIE, DSP, DPS
Datum: 01/2019

Popis stavby:

Předmětem projektu byla rekonstrukce objektu bývalé „infekční vrátnice“ postaveného v roce 1950 v areálu Nemocnice Na Bulovce. Objekt byl několikrát dostavěn a přestavěn po dobu své životnosti, naposledy v letech 2003 autorským kolektivem Ing. arch. Šantavým a spol.
Návrh rekonstruuje vnitřní prostory záchytné stanice, vnitřní instalace a přidává novou přístavbu v přední části, v které bude skrytý nový evakuační výtah. Nově bude také nastavěna valbová střecha s novou VZT instalací. Architektonické řešení vychází z dnešního kultivované podoby a navazuje na ní. Nové a rekonstruované prvky jsou navrženy v estetice navazující na toto řešení. Při řešení vnitřních prostor projekt kladl extra požadavky na jejich trvanlivost a odolnost vůči vandalismu vzhledem k funkci řešeného objektu.

Description:

The subject of the project was the reconstruction of the building of the former “infectious gatehouse” built in 1950 at the Na Bulovce Hospital. The building was built and rebuilt several times during its lifetime, most recently in 2003 by an authorial team of Ing. arch. Šantavý and his companions.
The design reconstructs the interior of the interception station, the indoor installation and adds a new extension in the front, where a new evacuation lift will be hidden. The hipped roof with the new HVAC installation will also be newly set up. The architectural design is based on today’s cultivated form and follows it. New and refurbished elements are designed in aesthetics following this solution. When designing the interior space, the project placed extra demands on their durability and resistance to vandalism due to the function of the object solved.

Hide Content