Hasičská zbrojnice Líbeznice

Stavba: HASIČSKÁ ZBROJNICE A ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB OBCE LÍBEZNICE

Investor: Obec Líbeznice
Místo: ul. Mělnická, Líbeznice
Stupeň PD: DSP, DPS
Datum: 12/2017 – 04/2019

Popis stavby:

Architektonické řešení vychází ze spolupráce s architektonickým ateliérem EHL&KOUMAR architekti. Navrhované řešení čerpá z místní typické uzavřené formy hospodářských dvorů. Řešenému území dominuje stávající Dům služeb, v jehož druhém plánu navrhujeme nový obecní otevřený dvůr. Dvůr definuje stávající budova a nově vystavěné objekty hasičské zbrojnice a zázemí domu služeb. Obecní dvůr tvoří klidovou zónu se stromy, odkud jsou přístupné všechny tři obecní objekty, nachází se zde parkovací stání pro návštěvníky a stává se tak místem potkávání se.
Jednotný vzhled a tvarování objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Zděné pilíře vymezují užitný prostor a podpírají krovovou konstrukci valbové střechy. Volný prostor mezi pilíři vyplňuje dřevěný rastr, který zajišťuje dostatečné provětrání a prosvětlení objektu. V exponované části slouží zároveň jako slunolam. Vytápěné prostory jsou zatepleny zevnitř konstrukce pomocí vložené sendvičové konstrukce v tloušťce 150 mm pro temperované místnosti nebo 200 mm pro vytápěné. Sjednocená barevnost objektů v celku i detailu zdůrazňuje obecní význam a společenské poslání.

Description:

The architectural design is based on the collaboration with EHL & KOUMAR architects. The proposed solution draws on the typical local closed form of farmyards. The area is dominated by the existing House of Services, in its second plan we propose a new municipal open yard. The yard defines the existing building and the newly built fire station buildings and service facilities. The Municipal Court forms a quiet zone with trees, where all three municipal buildings are accessible, there is a parking space for visitors and thus becomes a meeting place.
The unified appearance and shaping of objects refer to the traditional construction of village farm buildings. Masonry pillars define utility space and support the roof structure of hipped roof. The free space between the pillars is filled by a wooden grid, which provides sufficient ventilation and backlighting of the building. At the same time, the exposed part serves as a sunscreen. The heated rooms are insulated from the inside of the structure using a sandwich structured composite construction of 150 mm for tempered rooms or 200 mm for heated. The unified colouring of the objects, in whole and in detail, emphasizes the municipal significance and social mission.

Hide Content