Obytný soubor Horoměřice

Stavba: Obytný soubor Horoměřice

Architekt: Ing. arch. Anna Koukolová, Ing. arch. Jaroslav Malina
Investor: Soukromý Investor
Místo: Horoměřice, ul. Hrdinů – Jasanová
Stupeň PD: Zastavovací studie
Datum: 02/2020

Popis stavby:

Území se nachází na jiho-západním okraji Horoměřic, celková rozloha území je 5,86 ha. Jedná se o trojúhelníkové území vymezené z jiho-východní strany ulicí Hrdinů, ze severní strany stávající zástavbou rodinnými a bytovými domy a ze západní strany zeleným pásem s roklí.
Zástavba je navržená postupně stoupající. Nižší zástavba na okraji obce se postupně zvyšuje směrem k centru obce a sousední vyšší zástavbě bytových domů. Při západním kraji obce jsou navržené rodinné domy s dvěma nadzemními podlažími. V jiho-západním cípu je navržena obchodní zóna s jedním převýšeným nadzemním podlažím (plocha 2.1). V druhém plánu území, při severním okraji, je navržená zástavba bytovými domy. Výška zástavby postupně stoupá od menších bytových domů (plocha 3.1) k větším bytovým domům (plocha 3.2 a 3.3). Menší bytové domy jsou s dvěma až třemi nadzemními podlažími. Větší bytové domy, v návaznosti na stávající zástavbu mezi ulicemi Žižkova a Karla IV, jsou navrženy s třemi až čtyřmi nadzemními podlažími.
Navrhované řešení klade důraz na maximální obytnost území, která je zajištěná volným pohybem chodců v úrovni terénu s vhodným zapojením zeleně. V území bytových domů je vyloučená automobilová doprava, která je realizována prostřednictvím podzemních garáží. Území je protkáno pěšími cestami, navazující na stávající pěší síť. Síť pěších cest doplňují plochy veřejné zeleně s veřejnou vybaveností, která dává vzniknout různorodým otevřenějším či intimnějším obytným místům napříč celým územím.

Description:

The area is located on the southwestern edge of Horoměřice, the total area is 5.86 hectares. It is a triangular area delimited on the south-east side by street Hrdinů, on the north side by existing family and apartment buildings and on the west side by a green belt goes around village.
The development is designed gradually from lower development on the outskirts of the village towards the higher houses to center of the village. Near the western region of the village are designed family houses with two floors. In the south-western part is design a commercial zone with one elevated above-ground floor. In the second plan of the area, at the northern edge, is a proposed development of apartment buildings. The height of the development gradually increases from smaller apartment buildings to larger apartment buildings. Smaller apartment buildings have two and three floors. Larger apartment are designed with three and four floors.
The proposal offers the maximum of the area for publicity. Area between apartment houses is without cars. Area is design as continuos park with many pedestrians, playgrounds and other facilities. Cars is design in common underground garages.

Hide Content