RD Štěrboholy

Stavba: RD Štěrboholy

Architekt: Ing. Arch. Jaroslav Malina
Investor: PLOM BUD s.r.o.
Místo: Ústřední 90/44, Praha Štěrboholy
Stupeň PD: STUDIE
Datum: 08/2022

Popis stavby:

Předmětem projektu je novostavba rodinného domu na místě stávajícího rodinného domu, který je v neuspokojivém stavu a rozsahu pro požadované účely investora. Stávající objekt bude vybourán včetně přidružených objektů.
Řešený pozemek se nachází v centru městské části Praha – Štěrboholy. Okolí parcely je stabilní, zastavěné rodinnými domy vesnického charakteru – dvoupodlažní stavby s různorodými tvary střech (sedlové valbové, pultové i ploché). Pozemek je přístupný z boční ulice k hlavní ulici Ústřední, ke které přiléhá svojí severozápadní hranicí. Území je mírně svažité, k jižní hranici se terén mírně zvedá.
Stavební čára v území je dána sousedními i stávajícím domem, rovnoběžná s ulicí, ustoupená cca 3,8m od uliční čáry. Výška okapní římsy okolních domů je 4,2 – 7,2 m nad terénem, výška hřebene 7,5 – 10,0 m.
Záměrem investora je rodinný dům s částečným využitím pro kancelářský provoz vlastní firmy. Objekt by měl mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní podlaží využité pro parkování, saunu a jako technické a skladovací zázemí domu. Přízemí by mělo být využito pro kancelářský provoz včetně větší jednací místnosti. Patro je požadováno řešit jako dvě samostatné bytové jednotky velikosti 2+kk. Jedna menší pro rodinné návštěvy, druhá větší pro majitele domu.

Description:

The subject of the project is the construction of a new family home on the site of an existing family home, which is in an unsatisfactory condition and scope for the investor’s desired purposes. The existing object will be demolished, including associated objects.
The proposed plot is located in the center of the Prague – Štěrboholy district. The surroundings of the plot are stable, built up with family houses of a village character – two-storey buildings with various roof shapes (saddle hip, counter and flat). The land is accessible from a side street to the main street Ústřední, to which it adjoins on its northwestern border. The territory is slightly sloping, the terrain rises slightly towards the southern border.
The building line in the area is determined by the neighboring and existing houses, parallel to the street, set back approx. 3.8m from the street line. The height of the eaves of the surrounding houses is 4.2 – 7.2 m above the ground, the height of the ridge 7.5 – 10.0 m.
The intention of the investor is a family house with partial use for the office operation of his own company. The building should have one underground and two above-ground floors. Underground floor used for parking, sauna and as technical and storage facilities of the house. The ground floor should be used for office operations, including a larger meeting room. The floor is required to be solved as two separate apartment units of size 2+kk. One smaller for family visits, the other larger for the home owner.

Hide Content