ČVUT Kladno – nová fakulta

Stavba: ČVUT Kladno – Revitalizace č.p.2458

Investor: ČVUT
Místo: Kasárny Lidice, Kladno
Stupeň PD: STUDIE
Datum: 04/2020

Popis stavby:

Předmětem projektu je revitalizace jednoho z objektů areálu kasáren Lidice v městě Kladně. Objekt č.p. 2458 byl postaven roku 1928 a od svého vzniku sloužil jako kuchyně a jídelna pro vojáky. Objekt bude kompletně rekonstruován a bude využit jako rozšíření biomedicínské fakulty. Suterén bude sloužit jako studijní laboratoře (2x laboratoř biochemie, 1x laboratoř mikrobiologie a 1x laboratoř histologie), přízemí jako učebny a přednáškový sál, podkroví jako zázemí pedagogů a technické zázemí objektu.
Revitalizace objektu je navržená s důrazem na zachování stávající robustnosti a tektoniky stavby. Vlastní objekt bude hmotově zachován beze změny, bude přidána
soudobá přístavba výtahu. Přístavba bude zasazena do druhého plánu čelní fasády a bude provedena jako samostatně stojící věž se skleněnou fasádou. Pro bezbariérové zpřístupnění
všech podlaží je do věže navržen samostatný vstup z terénu.
Hlavní objekt bude zateplen kontaktním zateplením tl. cca 160mm. Zateplení bude provedené v různých tloušťkách tak, aby byla vyrovnána stávající členitá fasáda a přizpůsobena novému řešení (sokl, masivní římsa). Barevnost bude zvolena podobná stávajícímu řešení. Střešní krytina bude nahrazena novou, keramickou, odpovídající hlavnímu objektu školy. Sokl bude s cihelným obkladem opticky ukotvující dům pevně k zemi. Hodiny v čelním štítu budou zachovány a zprovozněny. Okna budou nová s dřevěnými rámy a sjednoceným dělením.

Description:

The subject of the project is the revitalization of one of the buildings of the Lidice barracks complex in the city of Kladno. Object no. 2458 was built in 1928 and since its inception has served as a kitchen and dining room for soldiers. The building will be completely reconstructed and will be used as an extension of the Faculty of Biomedicine. The basement will serve as a study laboratory (2x biochemistry laboratory, 1x microbiology laboratory and 1x histology laboratory), the ground floor as a classroom and a lecture hall, the attic as a background for teachers and the technical background of the building.
The revitalization of the building is designed with an emphasis on maintaining the existing robustness and tectonics of the building. The object itself will be materially preserved unchanged, it will be added
contemporary elevator extension. The extension will be installed in the second plan of the front facade and will be made as a free-standing tower with a glass facade. For barrier-free access
a separate entrance from the terrain to the tower is designed for all floors.
The main building will be insulated with contact insulation tl. approx. 160mm. Insulation will be made in different thicknesses so that the existing rugged facade is leveled and adapted to the new solution (plinth, solid cornice). The color will be chosen similar to the existing solution. The roofing will be replaced by a new, ceramic one, corresponding to the main building of the school. With a brick cladding, the plinth will optically anchor the house firmly to the ground. The clock in the front shield will be maintained and put into operation. The windows will be new with wooden frames and a unified division.

Hide Content