Architektonická soutěž – OÚ Hovorčovice

Stavba: Architektonická soutěž – Obecní úřad Hovorčovice

Investor: Hovorčovice
Místo: Revoluční, Hovorčovice
Stupeň PD: Soutěžní návrh
Datum: 11/2020

Popis stavby:

Projekt pro veřejnou architektonickou soutěž na nové sídlo obecního úřadu v Hovorčovicích. Sídlo vedení města, obecního úřadu, policie, pošty a veřejná obřadní síň
Východiskem návrhu je dům tvaru L, ustoupený k východní hranici, vymezující místo pro representativní prostor Nové návsi. Nová náves bude dlážděná, se stromy a parkovacími stáními po stranách. Celá plocha je navržená v jedné úrovni pro pořádání nejrůznějších obecních akcí. Převýšená věž ukončuje zelenou plochu Staré návsi. Nová a Stará náves jsou propojeny pěším průchodem. Věž s hodinami odkazuje na tradici radničních budov. Je pevným identifikačním bodem v území a dvojicí ke kostelní věži.
Do nové návsi je dům orientován převýšeným ambitem, který propojuje hmotu úřadu a věže. Ambit prochází po celé délce a tvoří propojení se Starou návsí a dále k rybníku a škole. Hlavní vstup je do úřadu je do jeho středu se schodištěm a příčným průhledem budovou. Dům je řešen jako dispoziční dvoutrakt. Chodba je otevřená do návsi, prostory kanceláří jsou orientované do zástavby rodinných domů.

Description:

Project for a public architectural competition for the new seat of the municipal office in Hovorčovice. The seat of the city management, municipal office, police, post office and public ceremonial hall
The starting point of the design is an L-shaped house, receding to the eastern border, delimiting the place for the representative space of the New Square. The new sign will be paved, trees and parking spaces on the sides. The whole area is designed on one level for organizing various municipal events. The elevated tower ends the green area of ​​the Old Market Square. Nová and Stará náves are connected by a pedestrian passage. The clock tower refers to the traditional town hall buildings. It is a fixed identification point in the territory and a pair to the church tower.
The house is oriented to the new rigs with an elevated ambition, which connects the mass of the office and the tower. Ambit runs along its entire length and forms a connection with the Old Continuity and further to the pond and the school. The main entrance to the office is in its center with a staircase and a transverse view of the building. The house is designed as a double layout. The corridor is open to the village square, the office space is oriented to the development of family houses.

Hide Content